kancelaria@budzikur.pl
+48 691 981 758

Publikacje

1. Zasady prawa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – S. 709-725 2018
2. Wybrane zasady egzekucji administracyjnej chroniące interes zobowiązanego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek: uwarunkowania, wyzwania, perspektywy.- Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2018. –S. 235-260 2018.
3. Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku / Magdalena Strożek-Kucharska, Klaudia Grochol. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 75-96 2017.
4. Muzea jako instytucje kultury / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej: zagadnienia wybrane. – Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 109-123 2016.
5. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 2016. – S. 50-79 2016.
6. Definiowanie zadań publicznych : wprowadzenie do dyskusji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zadania publiczne: podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne. – Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – S. 120-132 2016.
7. Teatry w prawie polskim w świetle obowiązujących przepisów prawa / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej: zagadnienia wybrane. – Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 89-108 2016.
8. Struktury organizacyjne urzędów, jako czynnik sprzyjający wykonywaniu zadań publicznych / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. T. 2. – Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Rzeszowie, 2016. – S. 199-212 2016.
9. Praktyczne zastosowanie ugody administracyjnej w postępowaniu I instancji prowadzonym przez organy wybranych gmin na terenie województwa śląskiego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracja publiczna: aktualne wyzwania. – Katowice: AM Poligrafia, 2015. – S. 399-408 2015.
10. Local government and its dangers : contribution to the discussion / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015. T. 1. – Lwów: Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 2015. – S. 156-159 2015.
11. Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. – S. 673-681 2015.
12. Prawo do azylu w ustawodawstwie polskim / Magdalena Strożek-Kucharska. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. – 2013, nr 1, s. 75-96 2013.
13. Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej. – Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. – S. 437-450 2012.
14. Charakter prawny zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako środek obrony w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa : publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 1 i 2. – Wyd. 2 popr. i uzup.. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”, 2010. – S. 245-258 2010.
15. Prawo do nauki w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych aktach prawa międzynarodowego : analiza porównawcza sposobu regulacji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej: polityka, etyka prawo. – Częstochowa : „Edukator”, 2010. – S. 63-84 2010.
16. Wolność zgromadzeń w polskim systemie prawnym jako podstawowe prawo człowieka / Magdalena Strożek-Kucharska. // Disputationes Ethicae. – Nr 4 (2009), s. 101-122 2009.
17. Rozważania wokół instytucji uznania administracyjnego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Współczesne problemy administracji publicznej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 19 maja 2009 r. – Piotrków Trybunalski: WSH im. Króla Stefana Batorego, 2009. – S. 151-163 2009.
18. Zasady udostępniania akt jednostce w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrkow. Tryb. – Nr 5 (2008), s. 95-102 2008.
19. Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska, Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. – Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. – S. 299-306 2008.
20. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa: publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. – Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”, 2008. – S. 199-216 2008.
21. Rozpoznawanie skarg i wniosków przekazywanych przez redakcje prasowe / Magdalena Strożek-Kucharska. // Racjonalista.pl (portal). – [2 lutego 2008] 2008.
22. Analiza przesłanek zawieszania postępowania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // Rocz. Adm. Prawa. – R. 7/8 (2008), s. 165-176 2008.