kancelaria@budzikur.pl
+48 691 981 758

Publikcje

 1. W jaki sposób nabyć własność nieruchomości? - link do publikacji.
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe - link do publikacji.
 3. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu - link do publikacji.
 4. Zasady prawa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 709-725 2018.
 5. Wybrane zasady egzekucji administracyjnej chroniące interes zobowiązanego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Efektywna ochrona prawna jednostek: uwarunkowania, wyzwania, perspektywy.- Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2018. –S. 235-260 2018.
 6. Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku / Magdalena Strożek-Kucharska, Klaudia Grochol. // W: Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 75-96 2017.
 7. Muzea jako instytucje kultury / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej: zagadnienia wybrane. - Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 109-123 2016.
 8. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 50-79 2016.
 9. Definiowanie zadań publicznych : wprowadzenie do dyskusji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Zadania publiczne: podmioty - uwarunkowania prawne - potrzeby społeczne. - Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 120-132 2016.
 10. Teatry w prawie polskim w świetle obowiązujących przepisów prawa / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej: zagadnienia wybrane. - Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016. - S. 89-108 2016.
 11. Struktury organizacyjne urzędów, jako czynnik sprzyjający wykonywaniu zadań publicznych / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. T. 2. - Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Rzeszowie, 2016. - S. 199-212 2016.
 12. Praktyczne zastosowanie ugody administracyjnej w postępowaniu I instancji prowadzonym przez organy wybranych gmin na terenie województwa śląskiego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Administracja publiczna: aktualne wyzwania. - Katowice: AM Poligrafia, 2015. - S. 399-408 2015.
 13. Local government and its dangers : contribution to the discussion / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015. T. 1. - Lwów: Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 2015. - S. 156-159 2015.
 14. Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 673-681 2015.
 15. Prawo do azylu w ustawodawstwie polskim / Magdalena Strożek-Kucharska. // Opol. Stud. Adm.-Prawne. - 2013, nr 1, s. 75-96 2013.
 16. Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej. - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 437-450 2012.
 17. Charakter prawny zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako środek obrony w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa : publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Cz. 1 i 2. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010. - S. 245-258 2010.
 18. Prawo do nauki w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych aktach prawa międzynarodowego : analiza porównawcza sposobu regulacji / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej: polityka, etyka prawo. - Częstochowa : "Edukator", 2010. - S. 63-84 2010.
 19. Wolność zgromadzeń w polskim systemie prawnym jako podstawowe prawo człowieka / Magdalena Strożek-Kucharska. // Disputationes Ethicae. - Nr 4 (2009), s. 101-122 2009.
 20. Rozważania wokół instytucji uznania administracyjnego / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Współczesne problemy administracji publicznej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 19 maja 2009 r. - Piotrków Trybunalski: WSH im. Króla Stefana Batorego, 2009. - S. 151-163 2009.
 21. Zasady udostępniania akt jednostce w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego Piotrków. Tryb. - Nr 5 (2008), s. 95-102 2008.
 22. Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska, Magdalena Strożek-Kucharska. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 299-306 2008.
 23. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / Magdalena Strożek-Kucharska. // W: W kierunku sprawnego państwa: publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008. - S. 199-216 2008.
 24. Rozpoznawanie skarg i wniosków przekazywanych przez redakcje prasowe / Magdalena Strożek-Kucharska. // Racjonalista.pl (portal). - [2 lutego 2008] 2008.
 25. Analiza przesłanek zawieszania postępowania egzekucyjnego w administracji / Magdalena Strożek-Kucharska. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 7/8 (2008), s. 165-176 2008.